תנאי שימוש - בלוקס פייננשל סרוויסס בע"מ

השימוש באתר של חברת בלוקס פייננשל סרוויסס בע"מ (להלן: "החברה") הנמצא בכתובת BloxTax.co.il וכן בשירותי החברה (המפורטים בהרחבה בסעיף 2.1 להלן) כפוף להוראות תנאי שימוש אלו אשר מהווים הסכם משפטי (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") מחייב בין החברה לבינך (להלן: "הלקוח"). על-ידי שימוש, גלישה, הורדה, רישום באתר, שימוש בשירותים ו/או ביצוע כל פעולה אחרת במסגרת האתר ו/או השירותים, הלקוח מתחייב כי קרא וקיבל על עצמו את תנאי הסכם זה ומסכים להוראות הכלולות בו. במידה והלקוח לא מסכים עם תנאי מתנאי הסכם זה, עליו לחדול באופן מידי מלעשות כל שימוש באתר ובשירותים.

 

תנאי הסכם זה עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים בהסכם זה, החברה תודיע על כך על-ידי פרסום הודעה באתר ו/ו בפלטפורמת השירותים (להלן: "המערכת"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על-ידי המשך שימוש בשירותים לאחר שינוי כאמור, הלקוח מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמו את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.

 

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

1. החשבון שלך
 1. בכדי לבצע שימוש בשירותי החברה, על הלקוח להירשם לשירותים וליצור חשבון משתמש במערכת. כחלק מתהליך ההרשמה, על הלקוח לספק פרטים מזהים ופרטי התקשרות וכן לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה. הלקוח מתחייב כי פרטי הרישום שהוא מוסר הינם אמיתיים ומדויקים, וכי לא יחשוף את פרטי הכניסה לחשבונו לגורמים אחרים. על הלקוח להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלו. ידוע ללקוח והוא מסכים כי יישא באחריות המלאה והבלעדית על כל פעולה ו/או שימוש שנעשה בחשבונו, בין אם נעשה באישורו ובין אם לאו. החברה לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק הנובעים מאי עמידתו של הלקוח בדרישות החברה.
 2. יובהר כי הלקוח אינו חייב על פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי אודותיו, ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשיים.

2. השירותים

 1. בכפוף לעמידה בהוראות הסכם, החברה תספק ללקוח את השירותים הבאים:

           1(א) סריקת נתונים, שיועברו לחברה על ידי הלקוח (כהגדרתם בסעיף ‎5.1) לצורך איתור פעולות הלקוח במטבעות קריפטוגרפים במהלך תקופת דיווח נתונה מתבקשת; 

           1(ב) הפקת דו"ח מפרט אודות העסקאות במטבעות קריפטוגרפים במהלך תקופת הדיווח, בהתבסס על הנתונים שהועברו לחברה (להלן: "דו"ח הפעולות"); 

           1(ג) הפקת דוחות עזר לחישוב הרווח (או ההפסד) מפעילות הלקוח במטבעות קריפטוגרפים במהלך תקופת הדיווח הרלבנטית, בהתאם לפרמטרים שונים של חישוב (לרבות, ומבלי לגרוע, חישוב הרווח לפי שיטת FIFO, LIFO, ממוצע) בהתאם לבחירת הלקוח ו/או יועציו (להלן: "הדוחות "). 

           1(ד) שליחה ו/או העברה של הדוחות על ידי הלקוח באמצעות מערכת החברה. 

 1.  
 2. החברה תנקוט במאמצים סבירים להצביע ללקוח על תקלות טכניות בקבצי הלקוח, נתונים סותרים או שגיאות וזאת על מנת שהלקוח יוכל לבחון נושאים אלה באופן עצמאי ולספק לחברה נתונים מעודכנים. יובהר כי החברה אינה נושאת באחריות לבחינת אמיתות ונכונות הנתונים שנמסרים על ידי הלקוח, ושכן הכלולים בדו"ח הפעולות, אשר נמסרו ואושרו על ידי הלקוח במסגרת אישור הלקוח לדו"ח הפעולות.
 3. השירותים יינתנו בהתאם לחבילת השירותים שיבחר הלקוח לרכוש. היקף ותמחור השירותים יקבע בהתאם למחירון החברה המפורסם באתר החברה. יובהר כי מחירון זה עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. מלבד השירותים המופיעים לעיל, החברה מציעה שירותים נוספים (לרבות "שירותי פרמיום"). הוראות לעניין השירותים הנוספים, היקפם, וכן מחירם, יקבעו בין החברה ללקוח בהסכם נפרד בכתב.
 5. יובהר כי החברה אינה אחראית למידע או תוכן שהועלה למערכת ע"י לקוחות המשתמשים בשירותים (להלן: "תוכן הלקוח"). כאמור לעיל, החברה אינה אחראיות על תוכן הלקוח, לרבות דיוקו, נכונותו ו/או עדכנותו. ההסתמכות על תוכן הלקוח הינה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח אסמכתאות המוכיחות את אמיתות המידע שמסר במקרה הצורך ובעצם השימוש במערכת אתה מסכים לתנאי זה. בעת שימושך במערכת ומסירת מידע או העלאת תוכן, על אחריותך למסור מידע אמין ומדויק למיטב ידיעתך. מסירת מידע שקרי, מסולף, או כזה הפוגע בזכויות של אחר, עשויה להביא לנזקים אשר הלקוח יישא באחריות להם.
 6. מובהר בזאת, כי השירותים אינם בגדר שירותים חשבונאיים ו/או מיסויים והחברה אינה תחשב בגדר יועץ מס ו/או יועץ השקעות ו/או רואה-חשבון ו/או כל גוף אחר בעל חובות רגולטוריות בתחום המס ו/או ראיית החשבון, והם אינם כוללים את חישוב חבות המס של הלקוח. קבלת השירותים אינה מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, לרבות מומחים חשבונאיים ומיסויים, בשים לב לנסיבות המיוחדות של כל לקוח, ולהוראות הדין כפי שיהיו בתוקף בכל עת ועת. על הלקוחות להיוועץ עם יועצי המס ו/או רו"ח שלהם בכל הנוגע לשימוש בדוחות במסגרת הדוחות הכספיים ו/או דוחות המס, בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של הלקוח ואופי פעילותו, ובייחוד בכל הנוגע לנאותות השימוש בפרמטרים מסוימים בחישוב. עוד יובהר, כי השירותים אינם כוללים בדיקות, לרבות בדיקות בעלות של נכסים דיגיטליים (לרבות בעלות של Public keys למיניהם), וריפיקציה של עסקאות הקשורות בארנק(ים) הדיגיטלי(ים) של הלקוח. השימוש בדוחות במסגרת הדוחות הכספיים ו/או דוחות המס יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח ו/או יועציו. הלקוח מצהיר ומתחייב כי החברה אינה צד להתקשרות שבין הלקוח לרו"ח ו/או היועצים שלו ו/או מי מטעמם, וכי כל מעשה ו/או מחדל שיעשה על ידי מי מהם הינם באחריותם המלאה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם זה.
 

3. רישיונות

 1. בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי הסכם זה ותשלום כל תשלום הדרוש לחברה בהתאם למחירון העדכני ו/או תעריף שהוסכם בפרט, החברה תעניק ללקוח רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירותים ובמערכת.
 2. בעצם השימוש במערכת, הלקוח מעניק בזאת לחברה ולמי מטעמה (ומצהיר כי יש לו את הזכות להעניק) רישיון לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, ללא תשלום (תמלוגים או כל תשלום אחר), לעשות כל שימוש בנתונים (כפי שמוגדר בסעיף 5.1), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך מתן השירותים ללקוח.

 

4. הגבלות ואיסורים

 1. הלקוח מתחייב: (א) לעמוד בכל דרישות החומרה והתוכנה הנדרשים לצורך השימוש בשירותים ובמערכת; (ב) לעשות שימוש בשירותים ובמערכת אך ורק לצורך צרכיו האישיים של הלקוח ובהתאם להוראות הדין, ולא להשתמש בשירותים ו/או במערכת בכדי לספק שירותים לאחרים ו/או לספק שירותים דומים או מתחרים בשירותים לצד ג'; (ג) לא לאפשר גישה לשירותים ו/או למערכת לצד ג' ו/או כל גורם שאינו מורשה על-ידי החברה ו/או להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירותים ו/או כל חלק מהם; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויות הלקוח תחת הסכם זה; (ה) לא לעשות שימוש ו/או לבקר באתר או שרת השירותים ו/או בכל חלק מהם באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירותים תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ו) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירותים ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירותים ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם; (ז) לא להכביד על המערכת ו/או השירותים ו/או השרת של השירותים ו/או גישה של כל משתמש לשירותים; (ח) לא להפנות לשירותים על-ידי שימוש במסגור (Framing); (ט) לא לעשות שימוש במערכת ו/או בשירותים ו/או להפיץ כל חלק מהם באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירותים מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (י) לא להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא על-פי דין.
 2. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר ו/או למערכת בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת המערכת, כולה או חלקה, בכל זמן וללא מתן הודעה במידה והתגלה כי הלקוח פעל שלא בהתאם להוראות סעיף ‎4.1.

 

5. חובות הלקוח

 1. לצורך קבלת השירותים, הלקוח יעביר לידי החברה את הנתונים הבאים: נתוני נכסים דיגיטליים, כתובות ציבוריות של ארנקים דיגיטליים, נתוני תשלומים והעברות שונות של נכסים דיגיטליים, נתוני חשבונות של נכסים דיגיטליים, גישה (API) לחשבונות בזירות מסחר שונות, קבלות ואישורי תשלומים אחרים הקשורים בהם וכן כל נתון אחר שיידרש על ידי החברה לצורך מתן השירותים (להלן: "הנתונים"). באחריות הלקוח להבטיח כי הנתונים נכונים, מלאים, מקוריים, עדכניים ועומדים בדרישות הדין, ובמסגרת השירותים החברה לא תידרש לבחון את נכונותם ו/או את חוקיותם. הלקוח מכיר בכך כי תוצאות השירותים מושפעות מטיבם והיקפם של הנתונים, שהנם באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח.
 2. הלקוח מכיר בכך ומאשר כי קיימים פערים שונים במסגרת exchanges שונים, וכי תיתכן סטיה בחישובים בדוחות כתוצאה משימוש בשערים המפורסמים על ידי exchanges שונים. סטיה זו נובעת מחוסר אחידות בתחום הנכסים הדיגיטליים. הלקוח מודע ומסכים כי עשויות להיות אי התאמות, בשל חוסר אחידות זה, וכי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה כנגד החברה בעניין זה.
 3. באחריותו הבלעדית של הלקוח לבצע תיקונים ועדכונים בנתונים בהתאם לבקשת החברה (לרבות במקרים של מידע חסר ו/או מידע מוטעה), אשר אלו מהווים בסיס לשירותים המסופקים על ידי החברה. הלקוח מכיר בכך כי בחירתו שלא לבצע תיקונים ו/או עדכונים בהתאם לבקשת החברה, תשפיע על תוצאות השירותים, שהנם כאמור באחריותו הבלעדית. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה במקרים בהם החברה ביקשה השלמה של מידע ו/או תיקון, והלקוח בחר שלא להיענות לבקשתה. 
 4. לאחר הכנת הדוחות על ידי החברה, הלקוח יידרש לאשר את נכונותם ואת דיוקם בהתבסס על הנתונים שהעביר לידי החברה. אישור הלקוח של הדוחות מהווה ראיה לכך כי הלקוח בחן את הדוחות היטב, והינו מאשר כי (א) אין בהם חוסרים או מידע חסר אחר; ו-(ב) הם מתאימים לצרכיו. בהתאם לבחירת הלקוח, הלקוח רשאי לשלוח ו/או לשתף את הדוחות דרך המערכת. יובהר כי שליחה ו/או העברה של הדוחות הינה באחריות הבלעדי של הלקוח ובכפוף לרצונו האישי.

 

6. הצהרות הלקוח

 1. בנוסף לאמור בהוראות הסכם זה, הלקוח מצהיר כי:
 2. הלקוח מחזיק, ויחזיק לכל אורך תקופת ההסכם, בכל הזכויות בנכסים הדיגיטליים ובנתונים לגביהם מתבקש מתן השירותים, וכי הנתונים (והרישיון שניתן בהם לחברה) אינם מפרים ולא יפרו זכויות כלשהן של צד ג', לרבות זכויות קניין רוחני, חובת סודיות והזכות לפרטיות.
 3. הלקוח פועל, וימשיך לפעול, בהתאם להוראות כל דין, ולא ישתמש במערכת ו/או בשירותים לצורך ביצוע הפרה של הוראות הדין, לרבות, אך לא רק, לצורך הפרה של זכויות של צדדים שלישיים ועשיית פעולה בניגוד לדין. 
 4. בידי הלקוח כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הנדרשים על-פי דין לשם ההתקשרות בהסכם זה, השימוש בשירותים (ותוצרי השירותים), מתן הרישיון לחברה, שימוש החברה בנתונים לצורך מתן השירותים, וכי אין כל מניעה חוזית ו/או על פי דין להתקשרותו בהסכם זה ולקיום התחייבויותיו על פיו.
 5. הלקוח מאשר את שימוש החברה בנתונים לצורך מתן השירותים בלבד. הלקוח מאשר בזאת את שמירת הנתונים ו/או הדוחות במאגרי המידע של החברה או באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותי אחסון לחברה, ואת העברתם לגורמים אלה לצורך מתן השירותים. החברה תשמור את הנתונים ו/או הדוחות ראשוניים בסודיות כנדרש. 
 6. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהדוחות שיופקו במסגרת מתן השירותים עשויים לשמש את החברה במסגרת מתן שירותים נפרדים (תוצרים נפרדים) אשר התבקשו על ידי ללקוח. 
 7. הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי החברה רשאית להשתמש בניתוחים אנונימיים לא-מזהים וסטטיסטיקות לא-מזהות של הנתונים על מנת לשפר את השירותים.
 8. מובהר בזאת כי הלקוח נושא באחריות המלאה והבלעדית לבחינת אמיתות ונכונות הנתונים וכן אספקתם לחברה. לא תעמוד ללקוח טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם אמיתות, נכונות ושלמות הנתונים שהעביר הלקוח לחברה וכן השפעתם על השירותים ותוצריהם. 

 

7. קניין רוחני

 1. החברה הינה הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות בשירותים ובמערכת לרבות, אך לא רק, בכל התכנים המופיעים בהם, השם, התוכנה, הטכנולוגיות, קוד המקור, הרעיונות, עיצוב, התמונות, ההנפשה, הסאונד, שיטות הפעולה, הזכויות המוסריות, השינויים, פיתוחים, יצירות נגזרות שלהם,  המסמכים והפריטים הווירטואליים של החברה ו/או של השירותים ו/או וכן זכויות הקניין הרוחני בכל אלה (להלן: "קניין החברה"). "זכויות קניין רוחני" בהסכם זה משמען (א) פטנטים, בקשות פטנט וזכויות פטנט; (ב) זכויות יוצרים, זכויות יוצרים רשומות, זכות מוסרית ומדגמים; (ג) סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, ומוניטין; (ד) סודות מסחר, רעיונות ומידע סודי; (ה) זכויות הדומות או הנובעות מאלה המפורטות מעלה וכל זכות הקשורה בקניין שאינו מוחשי; כל אלה בכל העולם, כולל זכויות רשומות ולא רשומות. אין בתנאי מתנאי הסכם זה כדי להקנות ללקוח ו/או לכל גורם אחר זכות כלשהי בקניין החברה פרט לרישיון המוגבל שניתן ללקוח בסעיף 3.1 לעיל.

 

8. סודיות

 1. הלקוח מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף כלשהו, כל מידע אשר הגיע או יגיע לרשותו בין בעל פה, בכתב או בכל צורה או בכל מדיה אחרת, במסגרת שימושו במערכת ו/או עם החברה, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי ו/או מידע שהגיע לידו מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לחברה, לשירותים, למערכת או לאתר. "מידע" – משמעו כל מידע הקשור, במישרין או בעקיפין, לרעיונות, נתונים, לקוחות, משתמשים, ספקים, תוכניות, שרטוטים, חומרים, תוכן המערכת, תוכן האתר, מידע טכני, אינפורמציה בנוגע לחברה ו/או למערכת ו/או לאתר וכל מידע אחר, הקשור לעסקי החברה או לעסקי לקוחות החברה, לרבות גורמים שלישיים עמם החברה נמצאת במערכת יחסים חוזית. 

 

9‍. פרסומות וקישורים של שירותי צד שלישי

 1. המערכת ו/או האתר ו/השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ו/או שירותים של צדדים שלישים, ו/או להציג מודעות עבור צדדים שלישיים (להלן: "קישורים ומודעות של צד שלישי"). מובהר כי, קישורים ומודעות של צד שלישי אינם בשליטתה של החברה והחברה אינה אחראית לאף קישור או מודעה שתפורסם או תופץ באתר ו/או במערכת. החברה מספקת גישה לקישורים של צדדים שלישיים ולמודעות לנוחיות לקוחותיה, ואינה מצהירה מצגים ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. שימוש בקישורים ו/או במודעות של צד שלישי הוא על אחריות הלקוח בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.

 

10. פטור מאחריות

 1. המערכת, השירותים ותוצריהם, לרבות, אך לא רק, דו"ח הפעולות, הדוחות והאתר ניתנים ללקוח כמו שהם ("AS-IS") ו/או על בסיס "כפי שזמין" ("AS-AVAILABLE"). החברה אינה נותנת כל ערבות ו/או מצג, בין במפורש או במרומז, ולא תישא באחראיות, לרבות ומבלי לגרוע, לגבי המערכת, השירותים, התוצרים, דו"ח הפעולות, הדוחות והאתר, ובמיוחד בהתייחס לסחירותם (Merchantability), הפרת זכויות על ידם, איכותם, מהימנותם, ביצועיהם, דיוקם ו/או תוצאות השימוש בהם, או התאמתם למטרה מיוחדת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהמערכת, השירותים, דו"ח הפעולות, הדוחות והאתר יתאימו לצרכי הלקוח ו/או הדין ו/או יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהמערכת, השירותים, האתר או השרת עליו נסמכים השירותים, המערכת והאתר נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתו להגן על עצמו מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על השירותים, המערכת, האתר, הדוחות, דו"ח הפעילות ו/או כל חלק מהם. החברה לא תהיה אחראית לכל טעות בדוחות ו'או בדו"ח הפעולות, לרבות, ומבלי לגרוע הנובעים מהנתונים. הלקוח נושא במלוא הסיכון והאחריות לוודא שהנתונים מדויקים ועומדים בדרישות הדין.
 2. החברה והגורמים הקשורים אליה, לרבות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי הלקוח ו/או כלפי כל ישות אחרת, בגין כל נזק או פיצוי ישיר, עקיף, משני, נסיבתי, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא שנגרם בקשר עם הסכם זה, לרבות, אך לא רק, בקשר עם המערכת, השירותים, התוצרים, האתר, הדוחות ו/או הדו"ח הפעילות. סעיף זה כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אבדן מידע, או כל נזק או אבדן אחר הנובע ו/או קשור בכל דרך בשירותים, במערכת, בתוצרים, בדוחות, בדו"ח הפעולות, בנתונים או באתר, לרבות שימוש הלקוח בהם ו/או הסתמכותו עליהם ו/או על כל חלק מהם ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירותים או האתר על-ידי החברה.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, האחריות המצרפית המקסימאלית של החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים או קשורים להסכם זה ו/או לשירותים, לתוצרים, לאתר, לדוחות ו/או לדו"ח הפעילות, לא תהיה גבוהה מסך התשלומים שקיבלה החברה בפועל מהלקוח, תחת הסכם זה, בששת (6) החודשים שקדמו להתרחשות האירוע יוצר החבות.

 

11. שיפוי

 1. הלקוח מתחייב להגן ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית), אשר יושתו על החברה כתוצאה אשר נובעת מכל מעשה או מחדל של הלקוח המהווה אי ציות או הפרה של (א) תנאי הסכם זה, (ב) ההצהרות וההתחייבויות הלקוח כלפי החברה, (ג) הוראות הדין. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול לעצמה, על חשבון הלקוח, את השליטה הבלעדית ואת מושכות ההתגוננות בכל עניין שבגינו הלקוח נדרש לשפות את החברה והלקוח מסכים לשתף פעולה עם החברה במסגרת התגוננות בתביעות כאמור. החברה תנקוט במאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת ליידע את הלקוח אודות כל תביעה, תובענה או הליך כאמור, כאשר אלו יגיעו לידיעתה; הלקוח מסכים כי הוראות סעיף זה ישמרו על תוקפן חרף כל סיום מתן השירותים או של ההסכם הקם מכוח תנאי שימוש אלו.

 

12. כללי

 1. החברה רשאית לבטל או לסרב לספק את כלל ו/או חלק מהשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לכל לקוח או ללקוח מסוים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. התנאים שבהסכם זה הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בין הלקוח לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.
 3. הסכם זה גובר על כל הסכם, הסכמה או זיכרון דברים, בעל פה או בכתב, אשר נעשו קודם לחתימתו; וככל שנעשו – הינם בטלים.
 4. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקריאה והתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.
 5. היה ונקבע כי תנאי מההסכם בלתי תקף או בלתי אכיף, תוקפן של יתר הוראותיו לא תיפגענה.
 6. אי-אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו, אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר בגין אותה הפרה או בגין הפרה אחרת של ההסכם, ולא תשמע כלפי צד המבקש לאכוף זכויותיו כאמור טענת שיהוי או מניעות.
 7. זכויותיו וחובותיו של הלקוח על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה, להמחאה, למשכון ו/או לשעבוד מכל סוג שהוא, לכל צד שלישי בלא שניתנה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש. החברה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה תחת הסכם זה לצד שלישי ללא מגבלה.
 8. הסכם זה לא יתפרש כיוצר יחסי עובד-מעביד, שותפות או שליחות בין הצדדים. אף צד להסכם זה אינו רשאי לחייב את הצד השני ביחס לכל הסכם עם צדדים שלישיים, אלא באישור הצד השני מראש ובכתב.
 9. הסכם זה יהיה כפוף ויפורש על פי החוק של מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע בהסכם זה.
 10. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

בכל שאלה לגבי השירותים ו/או תנאי השימוש, אנא פנה אלינו לכתובת: Contact@bloxtax.co.il