תנאי שימוש

השימוש באתר של חברת בלוקס פייננשל סרוויסס בע"מ (להלן: "החברה") הנמצא בכתובת BloxTax.co.il לרבות שירותי עיבוד הנתונים הממוחשב בקשר לביצועים של מטבעות קריפטוגרפים (כמפורטים בהרחבה בסעיף 1.1 להלן) הנמצאים בו (להלן: "השירות(ים)"), כפוף להסכם זה (להלן: "הסכם זה"). הסכם זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "הלקוח") לבין החברה. על-ידי שימוש, גלישה, הורדה, רישום באתר, בשירותים ו/או כל פעולה אחרת במסגרת האתר או השירותים, הלקוח מתחייב כי קרא וקיבל על עצמו את תנאי הסכם זה ומסכים להוראות הכלולות בו. במידה והלקוח אינו מסכים עם תנאי מתנאי הסכם זה, עליו לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתר ובשירותים.

תנאי הסכם זה עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע על כך ללקוח על-ידי פרסום הודעה בשירותים. על-ידי המשך שימוש בשירותים לאחר שינוי כאמור, הלקוח מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמו את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.


1. השירותים
1.1. בכפוף לקיום התחייבויות הלקוח מכח הסכם זה (לרבות אספקת הנתונים), החברה תספק ללקוח את השירותים הבאים: (א) סריקת הנתונים שיועברו לחברה על ידי הלקוח כהגדרתם בסעיף 4.1 שלהלן לצורך איתור פעולות הלקוח במטבעות קריפטוגרפיים במהלך תקופת דיווח נתונה; (ב) בהתבסס על הנתונים שיועברו כאמור בס"'ק (א) שלעיל, הפקת דו"ח אשר מפרט את כל העסקאות במטבעות קריפטוגרפיים במהלך תקופת הדיווח הרלבנטית (להלן: "דו"ח הפעולות"); (ג) לאחר קבלת אישור הלקוח כי דו"ח הפעולות הנו שלם ומדויק בנוסח שיישלח ללקוח על ידי החברה באמצעות דואר אלקטרוני (להלן: "אישור הלקוח לדו"ח הפעולות"), וכולל את כל העסקאות במטבעות קריפטוגרפיים של הלקוח במהלך תקופת הדיווח הנדונה, תפיק החברה דוחות עזר לחישוב הרווח (או ההפסד) מפעילות הלקוח במטבעות קריפטוגרפיים במהלך תקופת הדיווח הרלבנטית בהתאם לפרמטרים שונים של חישוב (למשל לרבות ומבלי לגרוע: חישוב הרווח לפי שיטת FIFO, LIFO, ממוצע וכיוב') בהתאם לבחירת הלקוח ו/או יועציו (להלן: "הדוחות הראשוניים"). החברה תנקוט במאמצים סבירים להצביע ללקוח על תקלות טכניות בקבצי הלקוח, נתונים סותרים או שגיאות וזאת על מנת שהלקוח יוכל לבחון נושאים אלה באופן עצמאי ולספק לחברה נתונים מעודכנים, אך החברה אינה נושאת באחריות לבחינת אמיתות ונכונות הנתונים הכלולים בדו"ח הפעולות ואשר יאושרו על ידו במסגרת אישור הלקוח לדו"ח הפעולות.
1.2. מובהר בזאת, כי השירותים אינם בגדר שירותים חשבונאיים ו/או מיסויים והחברה אינה בגדר יועץ מס, יועץ השקעות, רואה-חשבון או כל גוף אחר בעל חובות רגולטוריות בתחום המס, והם אינם כוללים את חישוב חבות המס של הלקוח. קבלת השירותים אינה מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, לרבות מומחים חשבונאיים ומיסויים, בשים לב לנסיבות המיוחדות לכל משקיע, ולהוראות הדין כפי שיהיו בתוקף בכל עת ועת. על הלקוחות להיוועץ עם יועצי המס שלהם בכל הנוגע לשימוש בדוחות הראשוניים במסגרת הדוחות הכספיים ו/או דוחות המס, בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של הלקוח ואופי פעילותו, ובייחוד בכל הנוגע לנאותות השימוש בפרמטרים מסוימים בחישוב. עוד יובהר, כי השירותים אינם כוללים בדיקות לרבות בדיקות בעלות של נכסים דיגיטליים (לרבות בעלות של Public keys למיניהם), וריפיקציה של עסקאות הקשורות בארנק(ים) הדיגיטלי(ים) של הלקוח. השימוש בדוחות הראשוניים במסגרת הדוחות הכספיים ו/או דוחות המס יהיה באחריות הלקוח ו/או יועציו. הלקוח מצהיר ומתחייב כי החברה אינה אחראית למעשי ומחדלי רו"ח הלקוח ואינה שלוחו.


2. רישיונות
2.1. בכפוף לתנאי הסכם זה ותשלום כל תשלום הדרוש לחברה בהתאם לתעריפיה העדכניים, החברה תעניק ללקוח רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירותים.
2.2. הלקוח מעניק בזאת לחברה ולמורשיה ונציגיה, רישיון לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, ללא תשלום (תמלוגים או כל תשלום אחר), לעשות כל שימוש בנתונים (כפי שמוגדר בסעיף 4.1), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך מתן השירותים.


3. הגבלות ואיסורים
3.1. הלקוח מתחייב: (א) לעמוד על חשבונו בכל דרישות החומרה והתוכנה הנדרשים לצורך השימוש בשירותים; (ב) לעשות בשירותים אך ורק שימוש לצרכים הפנימיים של הלקוח ולא להשתמש בשירותים בכדי לספק שירותים לאחרים ו/או לספק שירותים דומים או מתחרים בשירותים לצד ג'; (ג) לא לאפשר גישה לשירותים לצד ג' ו/או כל גורם שאינו מורשה על-ידי החברה ו/או להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירותים ו/או כל חלק מהם; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויות הלקוח תחת הסכם זה; (ה) לא לעשות שימוש ו/או לבקר באתר או שרת השירותים ו/או בכל חלק מהם באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירותים תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ו) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירותים ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירותים ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם; (ז) לא להכביד על השירותים ו/או השרת של השירותים ו/או גישה של כל משתמש לשירותים; (ח) לא להפנות לשירותים על-ידי שימוש במסגור (Framing); (ט) לא לעשות שימוש בשירותים ו/או להפיץ כל חלק מהם באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירותים מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (י) לא להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא על-פי דין.


4. חובות הלקוח
4.1. לצורך ביצוע השירותים, הלקוח יעביר לידי החברה את הנתונים הבאים: נתוני נכסים דיגיטליים, כתובות ציבוריות של ארנקים דיגיטליים, נתוני תשלומים והעברות שונות של נכסים דיגיטליים, נתוני חשבונות של נכסים דיגיטליים, גישה (API) לחשבונות בזירות מסחר שונות, קבלות ואישורי תשלומים אחרים הקשורים בהם (להלן, יחד: "הנתונים"). באחריות הלקוח להבטיח כי הנתונים מלאים, מקוריים, עדכניים, עומדים בדרישות הדין, והחברה לא תדרש לבחון את נכונותם או את חוקיותם. הלקוח מכיר בכך כי תוצאות השירותים מושפעים מטיבם והיקפם של הנתונים, שהנם באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח.
4.2. הלקוח מכיר בכך ומאשר כי קיימים פערים שונים במסגרת exchanges שונים, וכי תיתכן סטיה בחישובים בדוחות הראשוניים כתוצאה משימוש בשערים המפורסמים על ידיexchanges שונים. סטיה זו נובעת מהעדר אחידות בתחום הנכסים הדיגיטליים. הלקוח לא יעלה כל טענה בהקשר זה כלפי החברה.
4.3. באחריותו הבלעדית של הלקוח לבצע תיקונים ועדכונים בנתונים (לרבות במקרים בהם הורתה החברה על כך). הלקוח מכיר בכך כי בחירתו שלא לבצע תיקונים או עדכונים כאמור תשפיע על תוצאות השירותים, שהנם כאמור באחריותו הבלעדית.
4.4. לאחר הכנת הדוחות הראשוניים על ידי החברה, הלקוח יידרש לאשר את נכונותם ואת דיוקם. אישור הלקוח של הדוחות הראשוניים מהווה ראיה לכך כי הלקוח בחן את הדוחות הראשוניים היטב, מאשר כי אין בהם חוסרים או מידע חסר אחר, מאשר כי הם מתאימים לצרכיו וכן מאשר את העברתם הלאה לרו"ח הלקוח (והתקשרות החברה בנפרד עם רו"ח הלקוח לצורך הפקת תוצרים אחרים על בסיס הדוחות הראשוניים ו/או הנתונים).


5. הצהרות הלקוח בנוסף להצהרות ולהתחייבויות המופיעות בסעיפים אחרים בהסכם, הלקוח מצהיר כי:
5.1. הלקוח מחזיק (ויחזיק במהלך תקופת ההסכם) בכל הזכויות בנכסים הדיגיטליים ובנתונים לגביהם מתבקש מתן השירותים, והנתונים (והרישיון שניתן בהם לחברה) אינם מפרים ולא יפרו זכויות כלשהן של צד ג', לרבות זכויות קניין רוחני, חובת סודיות והזכות לפרטיות.
5.2. הלקוח פועל, וימשיך לפעול, בהתאם להוראות כל דין, ולא ישתמש בשירותים לצורך ביצוע הפרה של זכויות צדדים שלישיים או כל הפרה אחרת של הדין.
5.3. בידי הלקוח כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הנדרשים על-פי דין לשם ההתקשרות בהסכם זה, השימוש בשירותים ותוצרי השירותים, מתן הרישיון לחברה בסעיף 2.2 לעיל ושימוש החברה בנתונים לצורך מתן השירותים וכי אין כל מניעה חוזית ו/או על פי דין להתקשרותו בהסכם זה ולקיום התחייבויותיו על פיו.
5.4. הלקוח מאשר את שימוש החברה בנתונים לצורך מתן השירותים בלבד. הלקוח מאשר בזאת את שמירת הנתונים ו/או הדוחות הראשוניים במאגרי המידע של החברה או באמצעות צדדים שלשיים המעניקים שירותי אחסון לחברה, ואת העברתם לגורמים אלה לצורך מתן השירותים. החברה תשמור את הנתונים ו/או הדוחות ראשוניים בסודיות כנדרש. הלקוח מאשר ומסכים כי מדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת בכתובת https://bloxtax.co.il/privacy תחייב את הלקוח.
5.5. הלקוח מאשר את העברת הדוחות הראשוניים במסגרת השירותים לרו"ח הלקוח, כמפורט בסעיף 4.4 לעיל.
5.6. הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי החברה רשאית להשתמש בניתוחים אנונימיים לא-מזהים וסטטיסטיקות לא-מזהות של הנתונים על מנת לשפר את מוצריה ושירותיה.
5.7. הלקוח אינו יעשה שימוש בשירותים למטרות לא חוקיות.
5.8. הלקוח מאשר כי דו"ח הפעולות שהוכן על ידי החברה הנו שלם ומדויק, וכולל את כל העסקאות שלו במטבעות קריפטוגרפיים במהלך תקופת ההסכם.
5.9. הלקוח מאשר לחברה להעביר את דו"ח הפעולות לרואה החשבון שלו.
5.10. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שדו"ח הפעולות עשוי לשמש את החברה במסגרת מתן שירותים נפרדים (תוצרים נפרדים) לרואה החשבון של הלקוח, והלקוח מסכים לכך.
5.11. מובהר בזאת כי הלקוח נושא באחריות מלאה ובלעדית לבחינת אמיתות ונכונות הנתונים.


6. קניין רוחני
6.1. החברה ומרשיה הינם הבעלים של כל הזכויות בשירותים, לרבות ומבלי לגרוע באתר החברה, וכל שינוי, פיתוח ויצירה נגזרת שלהם וכן זכויות הקניין הרוחני בכל אלה (להלן: "קניין החברה"). "זכויות קניין רוחני" בהסכם זה משמעו, (א) פטנטים, בקשות פטנט וזכויות פטנט, (ב) זכויות יוצרים, זכויות יוצרים רשומות, זכות מוסרית ומדגמים, (ג) סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, ומוניטין, (ד) סודות מסחר, רעיונות ומידע סודי, (ה) זכויות הדומות או הנובעות מאלה המפורטות מעלה וכל זכות הקשורה בקניין שאינו מוחשי; כל אלה בכל העולם, כולל זכויות רשומות ולא רשומות. אין בתנאי מתנאי הסכם זה כדי להקנות ללקוח ו/או לכל גורם אחר זכות כלשהי בקניין החברה פרט לרישיון המוגבל שניתן ללקוח בסעיף 2.1 לעיל.


7. פטור מאחריות
7.1. השירותים לרבות ומבלי לגרוע דו"ח הפעולות, הדוחות הראשוניים והאתר ניתנים ללקוח כמו שהם ("AS-IS") ו/או על בסיס "כפי שזמין" ("AS-AVAILABLE"). החברה אינה נותנת כל ערבות ו/או מצג, בין במפורש או במרומז, ולא תישא באחראיות, לרבות ומבלי לגרוע, לגבי השירותים, דו"ח הפעולות, הדוחות הראשוניים והאתר, ובמיוחד בהתייחס לסחירותם (Merchantability), הפרת זכויות על ידם, איכותם, מהימנותם, ביצועיהם, דיוקם ו/או תוצאות השימוש בהם, או התאמתם למטרה מיוחדת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירותים, דו"ח הפעולות, הדוחות הראשוניים והאתר יתאימו לצרכי הלקוח ו/או הדין ו/או יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהשירותים, האתר או השרת עליו נסמכים השירותים והאתר נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתו להגן על עצמו מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על השירותים, האתר, הדוחות הראשוניים, דו"ח הפעילות ו/או כל חלק מהם. החברה לא תהיה אחראית לכל טעות בדוחות הראשוניים או בדו"ח הפעולות לרבות ומבלי לגרוע הנובעים מהנתונים. הלקוח נושא במלוא הסיכון והאחריות לוודא שהנתונים מדויקים ועומדים בדרישות הדין.
7.2. החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי הלקוח ו/או כלפי כל ישות אחרת, בגין כל נזק או פיצוי ישיר, עקיף, משני, נסיבתי, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא בקשר להסכם זה לרבות ומבלי לגרוע לשירותים, לאתר, לדוחות הראשוניים ו/או לדו"ח הפעילות, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אבדן מידע, או כל נזק או אבדן אחר הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירותים, בדוחות הראשוניים, בדו"ח הפעולות, בנתונים או באתר, לרבות שימוש הלקוח בהם ו/או הסתמכותו עליהם ו/או על כל חלק מהם ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירותים או האתר על-ידי החברה.
7.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, האחריות המצרפית המקסימאלית של החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים או קשורים להסכם זה ו/או השירותים, לאתר, לדוחות הראשוניים ו/או לדו"ח הפעילות, לא תהיה גבוהה מהתשלומים שקיבלה בפועל החברה מהלקוח תחת הסכם זה בששת (6) החודשים שקדמו להתרחשות האירוע יוצר החבות.


8. שיפוי
8.1. הלקוח מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית), הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הנתונים, שימוש הלקוח בשירותים ו/או הפרה של תנאי הסכם זה.


9. כללי
9.1. החברה רשאית לבטל או לסרב לספק את כלל או חלק מהשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לכל לקוח או ללקוח מסוים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
9.2. התנאים שבהסכם זה הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בין הלקוח לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.
9.3. הסכם זה גובר על כל הסכם, הסכמה או זיכרון דברים, בעל פה או בכתב, אשר נעשו קודם לחתימתו; וככל שנעשו – הינם בטלים.
9.4. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקריאה והתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.
9.5. היה ונקבע כי תנאי מההסכם בלתי תקף או בלתי אכיף, תוקפן של יתר הוראותיו לא תיפגענה.
9.6. אי-אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו, אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר בגין אותה הפרה או בגין הפרה אחרת של ההסכם, ולא תשמע כלפי צד המבקש לאכוף זכויותיו כאמור טענת שיהוי או מניעות.
9.7. זכויותיו וחובותיו של הלקוח על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה, להמחאה, למשכון ו/או לשעבוד מכל סוג שהוא, לכל צד שלישי בלא שניתנה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש. החברה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה תחת הסכם זה לצד שלישי ללא מגבלה.
9.8. הסכם זה לא יתפרש כיוצר יחסי עובד-מעסיק, שותפות או שליחות בין הצדדים. אף צד להסכם זה אינו רשאי לחייב את הצד השני ביחס לכל הסכם עם צדדים שלישיים, אלא באישור הצד השני מראש ובכתב.
9.9. הסכם זה יהיה כפוף ויפורש על פי החוק של מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע בהסכם זה.
9.10. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.