חישוב רווחי הון ממסחר בקריפטו

שתף

SAVING_MONEY_TAXES.webp
הדיווח לרשות המיסים על מסחר במטבעות קריפטוגרפיים מעלה את השאלה כיצד לחשב רווח או הפסד שנוצרו כתוצאה מביצוע עסקאות שונות בשערי מטבע שונים. BLOXTAX משתמשת בשיטות חישוב שונות ומסוגלת להתאים אותן באופן אופטימלי לצורכי המס של לקוחותיה ולאפשר להם להפחית משמעותית את גובה המס שהם נדרשים לשלם.

כדי להסביר את המורכבות של חישוב רווח או הפסד שנוצרו מביצוע עסקאות בשערי מטבע שונים, ניתן את הדוגמה הפשוטה הבאה:

נניח שבמהלך השנה אריק רכש מטבע קריפטוגרפי מסוים בשלוש הזדמנויות שונות. בפעם הראשונה הוא רכש מטבע אחד בשער של 1,000 דולר. מספר חודשים לאחר מכן בוצעה רכישה של מטבע נוסף, הפעם בשער של 2,000 דולר. מספר חודשים לאחר הרכישה השניה בוצעה רכישה שלישית של מטבע אחד, והפעם בשער של 1,500 דולר.

לקראת סוף השנה ולאחר שהמטבע חווה עליות ניכרות, אריק מכר את אחד המטבעות שברשותו בשער של 3,000 דולר. כיצד יחושב הרווח מהעסקה, אשר חייב במס? האם הוא יחושב לפי שער המטבע ברכישה הראשונה, השניה או השלישית? מן הסתם, כל תרחיש יוביל לגובה שונה של הרווח מאחר ושערי הקניה היו שונים בכל רכישה.

חישוב רווחים בשיטת FIFO

ישנן מספר שיטות לחישוב הרווח במצבים של רכישת מטבעות בשערי קניה שונים. השיטה המקובלת ביותר, אשר מבחינת רשות המיסים נחשבת לברירת המחדל לחישוב רווחי הון בגין מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, נקראת FIFO(ראשי תיבות של First In First Out) ובה מתייחסים אל המטבע הראשון שנרכש כאל המטבע הראשון שנמכר.

אם נחזור לדוגמה הנ"ל, שיטת FIFOתתייחס אל המטבע הראשון שנרכש (בשער של 1,000 דולר) כאל המטבע הראשון שנמכר (בשער של 3,000 דולר) ולכן יוטל מס על רווח של 2,000 דולר.

כעת נציג דוגמה למקרה מעט מורכב יותר:

נניח שבשנת 2011 אריק רכש 10 מטבעות ביטקוין (BTC) על פי שער של 5 דולר למטבע. הוא אחסן את המטבעות שרכש בארנק קר.

בשנת 2021 אריק העביר מטבע ביטקוין אחד לבורסת בינאנס (Binance) ולאורך זמן המיר את הביטקוין 7 פעמים מול מטבעות אית'ריום (ETH). פעולות המסחר האלה (המרות הביטקוין מול אית'ריום) לא הניבו רווח ושווי ביטקוין אחד בעת כל אחת משבע ההמרות היה 40,000 דולר.

בשיטת FIFO מחשבים את רווח ההון לשנת 2021 כך:

התמורה (שווי המטבע שנמכר / הומר), פחות העלות של המטבע הראשון שנרכש.

בוצעו 7 המרות ולכן ניתן לומר שהומרו 7 מטבעות. כל המרה היתה בסך 40,000 דולר ולכן סך ההמרות היה 7 כפול 40,000 דולר.

מסכום זה מחסירים את העלות הראשונית של רכישת 7 המטבעות, כלומר 7 כפול 5 דולר.

ובנוסחה: $40,000*7 – $5*7 = $279,965

כלומר רווח הון של $279,965.

החסרון בשיטת FIFO

עקב אכילס של שיטת FIFO מתגלה במצבים בהם מחיר המטבע צונח בשנה העוקבת לדיווח הקודם. במצבים אלה נוצר הפסד שאותו ניתן יהיה לקזז רק מול רווח הון אחר באותה שנה או מול רווח עתידי.

נמשיך את הדוגמה הקודמת ונניח שבשנת 2022 אריק מכר את 10 מטבעות הביטקוין שלו, ועשה זאת בשער של 15,000 דולר למטבע.

בשיטת FIFO יחושב הפסד ההון שלו לשנת 2022 כך:

התמורה עבור מכירת 10 המטבעות, פחות העלות הראשונית של רכישת 3 המטבעות שלא המורו (נרכשו 10 מטבעות, 7 הומרו, כלומר 3 לא הומרו), פחות התמורה עבור המרת 7 המטבעות (שנעשתה ב-2021).

ובנוסחה: $15,000*10 – $5*3 – $40,000*7 = $-130,015

כלומר הפסד של 130,015 דולר.

נזכיר כי קיזוז הפסדים כנגד רווחים לא ניתן לבצע לאחור. כלומר, אריק לא יוכל לקזז את ההפסד שלו ב-2022 כנגד הרווח שהיה לו ב-2021 (מדובר ברווח רעיוני, כלומר ברווח על הנייר בלבד, שכן המרות הביטקוין מול אית'ריום לא הניבו רווח, אך עדיין נחשבו לאירועי מכירה החייבים במס).

אריק יוכל לקזז את ההפסד שלו ב-2022 רק מול רווחי הון אחרים שהיו לו באותה שנה (אם אכן היו) או מול רווחי הון שיהיו לו בשנת 2023 ואילך. בינתיים יהיה על אריק לשלם מס בגובה 25% לפחות מהרווח עליו דיווח בשנת 2021 וסביר להניח שהוא יצטרך למכור נתח מהותי מתיק הקריפטו שלו על מנת לממן את תשלום המס.

נציין כי ניתן לחשב את רווחי ההון ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים גם בשיטות אחרות, אך יש לזכור כי על המייצג המגיש את הדוח לעמוד מאחורי שיטת החישוב בה בחר ולשכנע את מס הכנסה כי שיטה זו אכן עדיפה לצורך הצגת אופי המסחר בפועל ("מס אמת").

לצורך הגשת הדוחות השנתיים לרשות המיסים צוות האנליסטים ורואי החשבון של BLOXTAXמשתמש לעיתים בשיטת חישוב שונה מזו הנהוגה ב-FIFO, אשר יכולה לחסוך ללקוחות החברה עד 75% מגובה המס לתשלום. הצוות יודע ויכול לעמוד מאחורי השיטה בעת בדיקת הדוח על ידי מס הכנסה.

שיטת FIFO לפי הפרדת ארנקים / זירות מסחר

בשיטה זו רווחי והפסדי ההון מחושבים בנפרד לכל ארנק או לכל זירת מסחר.

נחזור לדוגמה של אריק, אשר ב-2011 רכש 10 מטבעות ביטקוין לפי שער של 5 דולר למטבע ואחסן את המטבעות בארנק קר.

ב-2021 אריק העביר מטבע ביטקוין אחד לבינאנס ושם המיר אותו 7 פעמים מול מטבעות אית'ריום, אך ללא רווח מפעולות המסחר האלה. שווי ביטקוין אחד בעת כל אחת משבע ההמרות היה 40,000 דולר.

בשיטת FIFO לפי הפרדת ארנקים / זירות מסחר, רווח ההון של אריק לשנת 2021 יחושב כך:

1.    ארנק קר – רכישה של 10 מטבעות והעברה של 1 מטבע לבינאנס. אין רווח.

2.    מסחר בבינאנס – 1 מטבע שהומר לאית'ריום 7 פעמים, ללא רווח מהמסחר. סך הרווח הוא 40,000 דולר, במקום 279,965 דולר (ראו החישוב הקודם ב-"חישוב רווחים בשיטת FIFO"). כלומר חסכון מס של 86%.

נציין כי ניתן להתעלם מפיצול פיזי של מטבעות שהוחזקו בארנקים שונים או בזירות מסחר שונות ולהתייחס אל מטבעות שלא השתתפו במסחר כאל מטבעות שמוחזקים לטווח ארוך. לדוגמה, אם אריק היה מפקיד את כל 10 מטבעות הביטקוין שרכש בבינאנס, אבל בכל רגע נתון סוחר רק עם מטבע אחד מתוכם, ניתן היה לטעון כי 9 מטבעות מוחזקים לטווח ארוך ורק מטבע אחד משמש למסחר ואת הרווח מהמסחר באותו מטבע יחיד נחשב בשיטת FIFO.

דגשים וסיכום

חשוב להגדיש כי בדיווחים לרשות המסים העקביות בשיטת החישוב והדיווח מהווה פרמטר חשוב ביותר. זאת משום ששיטת החישוב שנבחרה עשויה לחייב את המשקיע גם בהמשך, לרבות במקרים בהם שנת המס העוקבת או שנות מס עתידיות אחרות לא יטיבו עמו. לכן כדאי להיוועץ בגורם מקצועי לפני שבוחרים לחשב ולדווח בשיטה מסוימת. צוות רואי החשבון של BLOXTAX יכול לתת מענה לכך.

עוד נדגיש כי אופן חישוב הבסיס ממנו נגזרים הרווחים שיהיו חייבים במס, יצירתי ככל שיהיה, אינו מאפשר לחמוק מתשלום מס. חישוב יצירתי ומקצועי מאפשר למשקיע לשלוט בעיתוי המיסוי וכך משאירה בידיו הון פנוי נוסף להשקעה.

יחד עם זאת, קיים גבול צר מאד בין יצירתיות לגיטימית בסוגיות מיסוי לבין יצירתיות שאינה מקובלת על רשות המיסים. חישוב בסיס המס בדרך שלא תהיה מקובלת על רשות המיסים ותדרוש תמיכה של חוות דעת משפטית, עלולה להשאיר אתכם חשופים להליך בירור עתידי מול הרשות.

נזכיר שוב כי המערכת הייחודית של BLOXTAX וצוות רואי החשבון שלה מאפשרים אופטימיזציה של תהליך חישוב המס (כלומר צמצום משמעותי של גובה חבות המס) ומקלים על אישור חישוב המס מול הרשות.

כתבות נוספות בתחום:

השוואת פרמטרים שונים בין אפשרויות לקניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים וקריפטו
ההשקעה והשימוש במטבעות דיגיטליים מחייבים קניה ומכירה שלהם באחת מכמה דרכים אפשריות. התהליך כרוך בעמלות, ידע וציות לרגולציה והוא תלו...
חזון אחרית הימים? נוהל חדש לתשלום מס על רווחי קריפטו
האם תם העידן בו משקיעי קריפטו התקשו לשלם מס על רווחים שהניבה הפעילות שלהם במטבעות דיגיטליים בשל סירוב הבנקים בישראל לקבל כספים שמק...
הונאות הקריפטו הנפוצות ואיך להימנע מהן
עולם הקריפטו מתאפיין, בין השאר, בשכיחות גבוהה של הונאות וגניבות, ולמרות האזהרות וההסברים בנושא משתמשים רבים ממשיכים ליפול קורבן לפ...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם