מהם המיסים הרלוונטים למשקיעי קריפטו (מטבעות דיגיטליים/ ביטקוין)? ואיך לחשב אותם?

שתף

bitcoin-and-crypto-taxes.webp
אומרים שיש רק שני דברים בטוחים בחיים: המוות ותשלומי המס. לאחר קביעת רשות המיסים כי השקעה במטבעות דיגיטליים מחויבת במס רווחי הון – גם המשקיעים במטבעות הדיגיטליים נדרשים להבין בנושא. בפוסט זה נסביר, בשפה פשוטה, את כל מה שתצטרכו לדעת על מנת להתנהל נכון בהשקעותיכם, גם בהיבטי המס.

מהם בעצם סוגי המס שחלים על המשקיעים במטבעות דיגיטליים? ואיזה אמצעים קיימים על מנת להפחית אותם? הסבר קצר בשפה פשוטה, שיעזור לכם לכלכל את צעדיכם בתבונה

אומרים שיש רק שני דברים בטוחים בחיים: המוות ותשלומי המס. לאחר קביעת רשות המיסים כי השקעה במטבעות דיגיטליים מחויבת במס רווחי הון – גם המשקיעים במטבעות הדיגיטליים נדרשים להבין בנושא. בפוסט זה נסביר, בשפה פשוטה, את כל מה שתצטרכו לדעת על מנת להתנהל נכון בהשקעותיכם, גם בהיבטי המס.

מס ואירוע מס

מס הוא תשלום שנגבה מאזרחים על מנת לממן את פעולות השלטון. הבחירה האם לשלם מס היא לא של האזרח, אלא חובת התשלום נקבעת בחוק. החוק יקבע גם את שיעור המס, מועד התשלום ופרטים נוספים בקשר אליו. החוק יקבע גם את אירוע המס: אירוע המס הוא בעצם פעולה שקורית בעולם האמיתי, שבעקבותיה נוצר החיוב לשלם את המס. בעולם המטבעות הדיגיטליים, רשות המיסים קבעה רשימה של פעולות שמהוות אירוע מס שבעקבותיהם נוצר החיוב, ובהם מכירת מטבעות דיגיטליים, השתתפות בהנפקות (ICO), ועוד.

סוגי המס

את המס שחל על האזרחים אפשר בגדול לחלק לשני סוגים עיקריים: מס פירותי ומס הוני.

מס הוני הוא מס על רווחים שנוצרו מהשקעה מסוימת. למשל – מס שבח על דירות שערכן עלה, מס על השקעות בניירות ערך בבורסה, או – מס שרלוונטי למשקיעים במטבעות דיגיטליים – מס רווחי הון. לפי רשות המיסים השקעה במטבעות דיגיטליים היא השקעה בנכס, ולכן אם נוצר רווח – ממסים אותו במס רווחי הון. במקרה זה, אירוע המס שיוצר את החבות במס הוא מכירת המטבע הדיגיטלי, כאשר הרווח בין מחיר הקנייה למחיר המכירה מחויב במס ששיעורו קבוע בחוק (25%).

מס פירותי הוא מס שחל על הכנסות מעבודה (ממסים את "פירות" העבודה שביצעתם). המס הפירותי העיקרי הוא מס הכנסה, ששיעורו קבוע בחוק. למרות שהשקעה במטבעות דיגיטליים מסווגת כהשקעה בנכס אשר חייב במס רווחי הון, אם ההשקעה היא העבודה העיקרית וההכנסה העיקרית של המשקיע והיא בעצם העסק שמפרנס אותו – היא תחויב במס הכנסה (גם במע"מ – כמו כל עסק). שיעורי מס ההכנסה הם גבוהים יותר משיעור מס רווחי הון. הם נקבעים בחוק בהתאם להיקף ההכנסות מהפעילות, ויכולים להגיע עד 47%. בנוסף, אם ההכנסות והרווחים מפעילות (וממקורות אחרים) הם בהיקף גבוה (מעל 640 אלף שקל), יכול להתווסף לכך "מס עשירים" או בשמו הרשמי "מס יסף" – בשיעור של 3% נוספים.

חובת דיווח

אחרי שקרה אירוע המס ישנן לרשויות המס מספר דרכים לגבות אותו. הראשונה היא ניכוי מס במקור: כלומר שמההכנסה או מהרווח ינוכה שיעור המס על ידי גוף שלישי, שידאג להעביר אותו לרשות המיסים. כך לדוגמא מעסיק עושה ניכוי במקור עבור עובדים שכירים, בנקים עושים זאת לגבי רווחים מפעילות בבורסה שנעשית דרכם, וכו'. לגבי הכנסות או רווחים שאין מי שגובה את המס עליהם עבור רשות המיסים – על האזרח חלה חובה לדווח לרשות המיסים על כל אירועי המס שקרו בעקבות הפעילות שלו. כך לדוגמא על עצמאים יש חובת דיווח לרשויות המס על הכנסותיהם, וכך גם על משקיעים במטבעות דיגיטליים. מועדי הדיווח קבועים בחוק ואי דיווח על פי חוק הוא עבירה פלילית.

מגן מס

מיסוי רווחי הון נעשה כאשר יש רווח מהפעילות. אולם, אם באותה שנה עשו מספר פעולות כאשר חלקן נעשו ברווח וחלקן בהפסד, ניתן לקזז הפסדי הון מול רווחי הון באותה שנת מס. כאשר ההפסדים מהווים מגן מס. אם באותה שנה ממסחר במטבעות דיגיטליים היה הפסד של 1 מיליון שקל, ולאחר מכן רווח של 3 מיליון שקל, המס יחושב על רווח של 2 מיליון שקל בלבד, כאשר ההפסד יהיה מגן מס. בעזרת תכנון מס נכון ודיווח במועד לרשויות המס ניתן להעביר הפסדים מהפעילות ולשמור אותם כמגני מס, גם בין שנים שונות.

קיזוז הוצאות

כל פעילות המייצרת הכנסה מחויבת במס הכנסה. לפי החוק, מותר לקזז הוצאות ששימשו לצורך יצירת ההכנסה, מהסכום שממנו מחשבים את גובה המס. כך למשל – עמלות מסחר, עמלות כרייה (המשולמות בהעברה בין ארנקים), הוצאות דיווח והוצאה על השירות הניתן ע"י BloxTax, הן רק מספר דוגמאות להוצאות שמוכרות ככאלו ששמשו ליצירת ההכנסה. את כל הוצאות אלו ניתן לקזז, וכך להפחית את גובה החבות במס.

רווח לצורכי מס

על מנת לדעת מהו גובה המס בו מחוייב המשקיע, צריך קודם לכן לחשב את ההכנסה החייבת במס או הרווח לצורכי מס – שממנו ייגזר שיעור המס הקבוע בחוק. משתמשים הפועלים מול מגוון רחב של זירות מסחר ועובדים עם מספר ארנקים, מתקשים לעיתים לשמור על רישום מסודר של הפעולות, העמלות, וההוצאות השונות – המשפיעות על חישוב הרווח לצורכי מס. חישוב זה אינו דבר פשוט והוא מסתבך ככל שמספר הפעולות והנכסים גדל. BloxTax אוספת עבור המשתמש את התיעוד של כל הפעולות, אירועי המס, וההוצאות הקשורות בשימוש במטבעות דיגיטליים ומחשבת עבורו את הרווח לצורכי מס. בכך מובטח כי המשקיע יעמוד בכל דרישות החוק באופן מלא ומיטבי, ויוכל לנצל ביעילות את המנגנונים להפחתת המס הקבועים בחוק – מגני המס המגיעים לו וקיזוזי ההוצאות.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
אז מהי בעצם רשת הברק?
מעמדו של ביטקוין כמטבע הקריפטו המוביל ממשיך להיות בלתי מעורער, אך ככל שנמשך האימוץ של מטבעות דיגיטליים בכלל ושל ביטקוין בפרט, רשת ...
הסיפור של מאונט גוקס (Mt. Gox) – איך לפעול נכון להשבת כסף מהבורסה שקרסה
אחרי שנים של הליכים נגד מאונט גוקס, בורסת הקריפטו שקרסה ב-2014, החל כונס הנכסים שלה להשיב לנושיה כספים בגין מטבעות הקריפטו שהם איב...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם