סוף שנה 2022 - מה באמת חשוב לעשות עם תיק הקריפטו שלך

שתף

End-of-year-tax-savings.webp
סוף השנה בפתח ואיתו ההזדמנות לתכנן את דיווח המס ואת האופן בו ניתן לנצל את הטבות המס הרלוונטיות. תכנון מס הוא חלק מזכויותיו של המשקיע הפרטי, במאמר זה נעסוק בו בהקשר של פעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, ומה חשוב לעשות בטח שנה כמו 2022 לאור ירידות השערים החדות בשוק הקריפטו.

סוף השנה בפתח ואיתו ההזדמנות לתכנן את דיווח המס ואת האופן בו ניתן לנצל את הטבות המס הרלוונטיות. כל זאת כחלק מסיכום הפעילות השנתית וההתארגנות לקראת שנת הפעילות הבאה. תכנון מס הוא חלק מזכויותיו של המשקיע הפרטי, אך במאמר זה נעסוק בו בהקשר של פעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, אשר בין השאר מתאפיינת בתנודתיות ובמחזוריות מתמשכת של רווח והפסד. השנה הנוכחית בשוק הקריפטו הביאה עמה טלטלות עזות שעדיין נמשכות וניתן להניח שהביאה עמה גם לא מעט הפסדים. להפסדים אלו יש שווי כלכלי שבאמצעות תכנון מס נכון ניתן לנצל אותם לצורך יצירת מגן מס. במאמר זה נסביר כיצד לעשות זאת.

דצמבר הוא חודש סיכום הפעילות העסקית ותחילת ההתארגנות לקראת שנת הפעילות הבאה, שבתחילתה יידרש המשקיע לדווח לרשות המסים על הכנסותיו ולשלם מס על רווחיו, במידה והיו כאלה. לצד הצורך באיתור וארגון כל המידע הנדרש לשם הכנת הדיווח לרשות, על המשקיע לבחון את הטבות המס הרלוונטיות אותן יוכל לנצל כדי לצמצם ככל שניתן את גובה המס שיהיה עליו לשלם, וזאת על בסיס הרווחים וההפסדים שנצברו לאורכה של השנה הקלנדרית המלאה (מהראשון בינואר עד ל-31 בדצמבר).

חובת דיווח המס

קביעת רשות המסים לפיה מטבעות קריפטוגרפיים (או מטבעות וירטואליים כלשונה) הינם נכס, מטילה על הרווחים שנוצרו מהפעילות במטבעות אלו מס רווחי הון בגובה 25%, אשר כרוך בחובת דיווח שנתית. חובה זו עומדת בעינה גם במידה והפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים לא הניבה רווחים במהלך השנה. הדיווח לרשות המיסים הינו גורף וחל על כולם, לרבות על משקיעים בסכומים קטנים.

נדגיש כי כל הפעולות הבאות נחשבות לאירועי מס שעליהם יש לדווח: רכישת ומכירת מטבע קריפטוגרפי, ביצוע תשלום וקבלת תשלום במטבע קריפטוגרפי, ובנוסף גם כל המרה של מטבע קריפטוגרפי למטבע קריפטוגרפי אחר או לכסף פיאט. מובן כי אי דיווח על אירוע מס כזה או אחר נחשב לעבירה פלילית.

תנודתיות ומחזוריות רווח והפסד בקריפטו

האפשרות לתנודתיות מחירים ולמחזוריות של רווח והפסד קיימת, מן הסתם, בכל תחום השקעות, אך אין ספק כי היא קיימת ברמות גבוהות במיוחד בתחום הקריפטו. שוק המטבעות הקריפטוגרפיים מתאפיין בתנודתיות גבוהה, ובחציה השני של שנת 2022 תנודתיות זו הגיעה לרמות חריגות על רקע הטלטלות העזות ואירועי הקיצון שהתרחשו ועדיין מתרחשים בתחום.

הדינמיקה החריגה והירידות החדות בשוק הקריפטו הותירו לא מעט משקיעים עם תיקי השקעה מצומקים והפסדים מצד אחד ועם חבויות מס גבוהות מצד שני. החדשות הטובות הן, שכשם שרשות המיסים שותפה לרווחים שההשקעה בקריפטו מניבה, כך היא שותפה גם להפסדים מאותה השקעה ואת זאת המשקיעים יכולים לנצל לטובתם.

השווי הכלכלי של הפסדים

תקנות מס הכנסה קובעות כי ניתן לקזז בין רווחי הון להפסדי הון. כך, למשל, ניתן לקזז הפסד שנוצר כתוצאה מהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים מול רווח שנוצר מהשקעה בנכסים כמו נדל"ן, ניירות ערך ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים. בדרך זו הופכים ההפסדים למגן מס עבור המשקיע.

נציין כי ניתן לבצע קיזוז בין הפסדים ורווחים על השקעות שונות שבוצעו באותה שנה. בנוסף, אם באותה שנה כלל ההפסדים עלו על כלל הרווחים, הרי שניתן להעביר את ההפסדים לקיזוז כנגד רווחים שייווצרו בשנים הבאות. נדגיש כי העברת הפסדים בין שנים שונות אינה מתבצעת באופן אוטומטי ויש לבצע אותה באופן יזום במס הכנסה.

כמוכן, נבהיר כי קיזוז הפסדים כנגד רווחים לא ניתן לבצע לאחור. כלומר, במידה ומשקיע צבר הפסדים ב-2022 הוא לא יוכל לקזז אותם כנגד רווחים שהיו לו ב-2021.

האפשרות להשתמש בהפסדים לשם קיזוז רווחים לצורכי מס יוצרת לאותם הפסדים שווי כלכלי, שהרי הם מצמצמים את התשלום לרשות המיסים ובכך מאפשרים למשקיעים למקסם רווחים. מכאן שהפסדי הון מהווים נכס עבור המשקיע ויוצרים עבורו הטבת מס עתידית מול רווחי הון בגין פעילות נדל"ן, ניירות ערך ומטבעות קריפטוגרפיים.

ביצוע הדיווח

הדיווח על ההפסדים נעשה נעשה במסגרת הדוח השנתי המוגש מדי שנה עבור שנת המס שהסתיימה. בדוח זה מוצג דיווח מלא על כלל העסקאות במטבעות קריפטוגרפיים שנעשו באותה שנה ושעליהן המשקיע דיווח בנפרד באמצעות טפסי 1399 אשר נלווים לדוח השנתי. בהקשר זה נדגיש שלוש נקודות מרכזיות:

1.    במידה והמשקיע מבקש לקזז הפסד מהשקעה במטבע קריפטוגרפי כלשהו כנגד רווח מהשקעה במטבע קריפטוגרפי אחר, הקיזוז הינו אוטומטי. לעומת זאת, במידה והמשקיע מבקש לקזז הפסד מהשקעה במטבע קריפטוגרפי כנגד רווח מהשקעה בנכסים אחרים, כגון ניירות ערך, הקיזוז אינו אוטומטי ויש לבצע אותו באופן יזום.

2.    במידה וקיימים הפסדים מהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים, אך למשקיע אין רווחי הון כלשהם באותה שנת מס, כדאי להעביר את ההפסדים לשנים הבאות וכך להקטין את חבות המס העתידית.

3.    במידה והמשקיע לא דיווח על ההפסדים ולא העביר אותם באופן יזום לשנים הבאות לצורך ניצול עתידי, הוא לא יוכל להנות מהקטנת חבות המס בשנים בהן יהיו לו רווחי הון. משום כך יש להקפיד למלא את הדוח השנתי באופן מקיף ושלם גם כאשר שנת המס הסתיימה בהפסדים בלבד.

הזכות לתכנן מס

מימוש הפסדים, כלומר האפשרות לקזז הפסד הון כנגד רווח הון, מתבצע באמצעות תכנון מס. חשוב להבהיר ולהדגיש כי תכנון מס הוא לגיטימי ונחשב לזכותו של כל אדם שומר חוק אשר ממלא את חובתו ומגיש את הדוח השנתי שלו לרשות המיסים. התכנון נעשה בהתאם לתנאים שנקבעו לשם כך על ידי הרשות.

בין השאר, תכנון מס נועד כדי להבחין בין הפסדים אמיתיים להפסדים "על הנייר". יש להבין ולזכור כי על מנת שרשות המיסים תכיר בהפסד באופן שניתן יהיה להשתמש בו כמגן מס, על ההפסד להיות אמיתי ולא לבוא לידי ביטוי רק "על הנייר". כלומר, ההפסד חייב להיות תוצאה של עסקה אמיתית שהתבצעה. במילים אחרות, אם משקיע רכש מטבעות קריפטוגרפיים בתחילת השנה ולקראת סוף השנה שוויים ירד, הירידה בשווי לא תיחשב להפסד כל עוד לא נעשה מימוש של ההשקעה בצורה של מכירת או המרת המטבעות. קיזוז ההפסד מההשקעה יוכל להתבצע רק במידה וההפסד הפך לממשי לאחר מכירת או המרת המטבעות.

בהקשר זה מטרת תכנון המס היא למנוע מצב בו רשות המיסים תגדיר עסקה במטבעות קריפטוגרפיים כעסקה מלאכותית, כלומר כעסקה שנעשתה אך ורק לצורך מימוש הפסדים. במקרה כזה פקיד השומה יהיה רשאי להתעלם מהעסקה או להתייחס אליה כראות עיניו. כיום, הפסיקה מגדירה כי המבחן הקובע בעניין זה הוא מבחן הטעם המסחרי היסודי. הכוונה היא לכך שעסקה תיחשב כעסקה מלאכותית במידה ויימצא שלא היה קיים טעם מסחרי יסודי בביצוע העסקה מלבד הרצון להפחית את נטל המס.

ככלל, רשות המיסים לא תרצה להכיר בהפסדים משמעותיים של נישומים ולכן תפעל נגד עסקאות שיחשבו בעיניה כמלאכותיות. משקיעי קריפטו אשר לא יתכננו את צעדיהם מראש ובאופן מושכל, ויתפתו לעסקאות מהירות נטולות כל תכלית מסחרית, עלולים למצוא את עצמם בעתיד בדיוני שומה מייגעים שייתכן ויסתיימו בתשלום מס גבוה משמעותית מכפי שהם ציפו.

לסיכום

נזכיר כי לבלוקסטקס נסיון רב במתן סיוע למשקיעים בכל הנוגע להתנהלות הנכונה בסוף שנת המס ולתכנון הפעילות ההשקעה שלהם באופן שיאפשר להם לחסוך כסף. עברו על תיק ההשקעות שלכם וצרו איתנו קשר במידה ואתם מתלבטים בשאלות כגון האם להמשיך להחזיק במטבע שערכו ירד או למכור אותו, האם לקזז הפסדים מרווחי הון אחרים וכיצד ליצור לעצמכם מגן מס באמצעות תכנון מס יעיל ומקצועי. עצה זו רלוונטית במיוחד לשנת המס הנוכחית שבה התנודתיות החריגה בשוק הקרפיטו הובילה משקיעים רבים להפסד.

כתבות נוספות בתחום:

השוואת פרמטרים שונים בין אפשרויות לקניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים וקריפטו
ההשקעה והשימוש במטבעות דיגיטליים מחייבים קניה ומכירה שלהם באחת מכמה דרכים אפשריות. התהליך כרוך בעמלות, ידע וציות לרגולציה והוא תלו...
הונאות הקריפטו הנפוצות ואיך להימנע מהן
עולם הקריפטו מתאפיין, בין השאר, בשכיחות גבוהה של הונאות וגניבות, ולמרות האזהרות וההסברים בנושא משתמשים רבים ממשיכים ליפול קורבן לפ...
הכרה בהפסדי קריפטו כתוצאה מגניבות, הונאות ופריצות
פריצות, גניבות והונאות הן עניין שכיח בעולם המטבעות הקריפטוגרפים והן גורמות להפסדים ניכרים למשתמשים ומשקיעים. כדי שמס הכנסה יכיר בה...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם