נוהל גילוי מרצון 2024 – הזדמנות אחרונה בהחלט להימנע מהליך פלילי

שתף

voluntary-disclosure-procedure.webp
רשות המסים מציעה הליך גילוי מרצון המאפשר לנישומים להגיש דיווחי אמת בדיעבד, וזאת בתמורה להימנעות מנקיטת הליכים פליליים נגדם. במאמר זה נסביר את ההליך ואת הכרוך בו.

כולנו נדרשים לדווח על הכנסותינו. אי הגשת דיווח מהווה עבירה פלילית שבצדה העונשים הקבועים בחוק. הדברים אמורים גם בכל הנוגע לפעילות במטבעות קריפטוגרפים. הליך גילוי מרצון של רשות המיסים מאפשר לנישומים להגיש דיווחי אמת בדיעבד בתמורה להימנעות מנקיטת הליכים פליליים נגדם. במאמר זה נסביר את ההליך ואת יישומו.

כאזרחי המדינה אנו נדרשים לדווח לרשות המיסים על הכנסותינו. אי הגשת דיווח, כמו גם הגשת דיווח חסר או שקרי, מהווים עבירה פלילית שבגינה מוטלים עונשים, לרבות עונשי מאסר.

כחלק מתפקידיה וסמכויותיה, רשות המיסים פועלת לאיתור יחידים וארגונים אשר ביצעו עבירות על חוקי המס, וזאת במטרה לנקוט נגדם בהליכים הפליליים הרלוונטיים כחלק מאחריותה של הרשות לאכיפת החוק. 

על מנת לעודד נישומים להצהיר על ההכנסות שלהם ועל רווחים שנוצרו להם אך לא דווחו כנדרש בחוק (ולכן נחשבים לכסף שחור), הציעה רשות המיסים בעבר נוהל שנקרא "גילוי מרצון", אשר איפשר ליחידים ולארגונים להצהיר בדיעבד על מקורות הכנסה שלא דווחו ולשלם את חבות המס בגין רווחים שנוצרו, וזאת מבלי שיינקטו נגדם הליכים פליליים. נוהל זה הסתיים בסוף 2019, אך במאי 2024 הודיעה הרשות כי היא מחזירה את הנוהל ומאפשרת למעוניינים בכך ליישם אותו ולהיעזר בו.

במאמר זה נסביר מהו נוהל גילוי מרצון ומהם יתרונותיו, מהם התנאים לקיומו של הנוהל, כיצד הוא מתבצע ומה הקשר שלו לפעילות במטבעות דיגיטליים.

מהו נוהל גילוי מרצון?

לאור הגירעון התקציבי בישראל, אשר נוצר בעקבות מצב הלחימה שהחל באוקטובר 2023, התגבשה ברשות המיסים ההחלטה להחזיר את נוהל גילוי מרצון, שכאמור הופעל לאחרונה ב-2019, וזאת במטרה לצמצם את הגירעון ולהגדיל את הכנסות המדינה. ההערכות מדברות על הכנסה צפויה של לפחות מיליארד שקלים בשנה כתוצאה מיישום הנוהל.

מדובר בנוהל שנועד לעודד נישומים אשר עברו על חוקי המיסים בכך שלא דיווחו על הכנסותיהם או שדיווחו דיווח חסר או שקרי, להגיש דיווח אמת בדיעבד. בתמורה מתחייבת רשות המיסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד אותם נישומים. נוהל גילוי מרצון יאפשר לישראלים שהעלימו הכנסות לדווח עליהן באופן וולונטרי ובכך להימנע מתשלום קנסות ומהעמדה לדין. נדגיש כי לחבות המס (על ההכנסות שלא דווחו) יתווספו הצמדה למדד וריבית של 4% לכל שנה של פיגור בתשלום המס.

במאי 2024 התקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה לפרסומו של נוהל גילוי מרצון חדש, והנוהל צפוי להתפרסם בשבועות הקרובים. הנוהל החדש יפעל עד סוף 2025 והוא יהיה הנוהל האחרון שיפורסם. במילים אחרות, בעתיד לא יפורסם נוהל גילוי מרצון נוסף ומכאן שזוהי ההזדמנות האחרונה לנישומים ישראלים שלא דיווחו על הכנסותיהם לזכות בהגנה מהליך פלילי.

נוהל גילוי מרצון יפעל תחילה באופן אנונימי, ורק לאחר שתושג הסכמה עקרונית עם רשות המיסים בנוגע לגובה חבות המס, תיחשף זהותו של הנישום בפני הרשות.

יתרונות נוהל גילוי מרצון

בהמשך המאמר נתייחס להשלכות של נוהל גילוי מרצון לפעילות במטבעות קריפטוגרפים, אך כבר עכשיו נאמר כי על מנת להבין את משמעותו המלאה של נוהל גילוי מרצון יש לדעת כי רשות המסים מחזיקה בכל האמצעים הדרושים לה לשם מעקב אחר הפעילות הפיננסית של משקיעי הקריפטו בישראל. אמצעים אלו כוללים, בין השאר, חילופי מידע בין הרשויות הרלוונטיות, צמצום הסודיות הבנקאית ויכולת להגיע לכל חשבון בנק, פעילות חשאית ברשתות חברתיות ובפלטפורמות להחלפת מסרים, רשימה של מאות אלפי משקיעי קריפטו בישראל והשגת מידע אודות משקיעים שסחרו בזירות מסחר זרות ו/או ישראליות או פעלו מול חלפנים זרים ו/או ישראלים. בנוסף, הרשויות בישראל מקבלות מידע פיננסי על ישראלים משורה ארוכה של מדינות, וזאת כחלק מהסכם שיזם הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) ושישראל חתומה עליו.

היתרון של נוהל גילוי מרצון טמון בכך שהוא מאפשר למשקיעים להקדים תרופה למכה ולדווח לרשות המסים מיוזמתם על פעילות ועל רווחים שלא דווחו כנדרש ובכך להימנע ממצב שבו רשות המסים תקדים להגיע אליהם מיוזמתה שלה, שאז תמונת המצב תהיה שונה בתכלית ועלולה להסתיים באישום פלילי, בתשלום קנסות, במיסוי הגבוה במאות אחוזים מהמיסוי שהיה מוטל על הרווחים לו דווחו כחוק ("כופר מס"), וביתר העונשים הקבועים בחוק.

תנאים לקיום הנוהל

כאמור, נוהל גילוי מרצון נעשה במסגרת תיאום בין רשות המיסים לבין פרקליטות המדינה וקיימים מספר תנאים הכרחיים לקבלת בקשה ליישום הנוהל, כפי שנפרט להלן.

  1. הבקשה לנוהל גילוי מרצון הוגשה לפני שרשות המסים או משטרת ישראל החלו לערוך חקירה או בדיקה בעניינו של המבקש.
  2. לא קיים מידע הקשור לבקשה ברשות שלטונית אחרת, באמצעי התקשורת, ובפרוטוקולים ומסמכים הקשורים להליכים אזרחיים ופליליים אשר מתנהלים בערכאה שיפוטית כלשהי בישראל או בחו"ל (למעט במקרים חריגים).
  3. הבקשה לא נוגעת להכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
  4. המבקש עדיין לא ניצל את זכותו ליישום נוהל גילוי מרצון. נציין כי במידה ואדם כבר ניצל את הנוהל בעבר הוא יוכל להגיש בקשה נוספת רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש וגיל מתקדם.
  5. נוהל גילוי מרצון לא יחול במידה והוא אינו מניב תשלום מס משמעותי בגין שנות המס הרלוונטיות לבקשה (למעט במקרים של אי דיווח על כספי ירושה).
  6. החסינות מהליך פלילי שמעניק נוהל גילוי מרצון תחול רק לגבי מידע אשר נמסר במסגרת הבקשה ליישום הנוהל. כמוכן, החסינות לא תחול על עבירות המוגדרות כעבירות מנהליות.
  7. במקרה של הפרת סעיפים מסוימים בנוהל לא תינתן למבקש חסינות מהליך פלילי ורשות המיסים תוכל להשתמש במידע שהמבקש מסר כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי אחר.

איך מתבצע נוהל גילוי מרצון?

לצורך יישום הנוהל יש לנקוט בצעדים הבאים:

  1. הבקשה לגילוי מרצון תוגש אך ורק לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה.
  2. הגילוי יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, לרבות שמות המבקשים, שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שלא דווחה, ואומדן המס לתשלום. לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים.
  3. בקשה שאושרה תהיה כפופה לתשלום חבות המס בגין ההכנסות שלא דווחו ועל המבקש יהיה לשלם את המס במועד שייקבע על ידי הגורם הרלוונטי. תשלום המס במועד שנקבע הוא תנאי הכרחי לאי נקיטת ההליך הפלילי הקשור לבקשה.

גילוי מרצון וקריפטו

נוהל גילוי מרצון תקף גם במקרים של אי דיווח על רווחים מפעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים והוא מאפשר למשקיעים לתקן ולהגיש את דיווחיהם לרשות המיסים, להציג נתוני אמת ולשלם את מס רווחי ההון הקבוע בחוק, ללא תהליך של חקירה ושל אישום פלילי. בין השאר יאפשר הנוהל החדש לשלם את חבות המס בגין פעילות במטבעות דיגיטליים באמצעות חשבון בנק המתנהל בחו"ל.

כידוע, כל אירוע של מכירות מטבעות קריפטוגרפים או המרת מטבע קריפטוגרפי במטבע קריפטוגרפי אחר נחשב לאירוע מס החייב בדיווח ובתשלום מס, וזאת ללא קשר לשאלה האם מכירת / המרת המטבעות עברה דרך חשבון הבנק של המשקיע. במילים אחרות, גם כאשר המשקיע ביצע פעולות מסחר רק באמצעות מטבעות הקריפטו שלו, מבלי שהמיר אותם לכסף רגיל (פיאט – שקל / דולר או כל סוג מטבע זר אחר), וכתוצאה מהמסחר שווי תיק ההשקעות שלו גדל, הרי שהוא חייב בתשלום מס בגין הרווחים שנוצרו לו. נזכיר כי על פי עמדת רשות המסים, מטבעות קריפטוגרפיים הינם נכס שעל הרווחים הנובעים מהמסחר בו חל מס רווחי הון בגובה 25%.

ניתן להניח כי קיים קשר הדוק בין הקשיים שמשקיעי ומשתמשי קריפטו חווים בבואם להפקיד בבנק כספים שמקורם בפעילות במטבעות קריפטוגרפים, לבין ההימנעות מדיווח על הכנסות שנובעות מפעילות במטבעות דיגיטליים. מכאן נובע הקשר בין גילוי מרצון וקריפטו ועל רקע זה ייתכן שיישום בהיקפים נרחבים של נוהל גילוי מרצון 2024 יתרום לקידום הנושא של הפקדת כספים שמקורם בפעילות קריפטו בבנק. ניתן לקרוא על כך עוד במאמרים שלנו: מפקידים כסף מקריפטו לבנק – הוראת נוהל בנקאי תקין 411, ו-הצהרת גורם מומחה – התנאי להפקדת כסף שמקורו בפעילות קריפטו, בחשבון הבנק.

איך לעשות את זה נכון?

בהיותו קשור קשר הדוק לתפר שבין התנהלות פלילית (אי דיווח ואי תשלום מס) להתנהלות כחוק, הליך גילוי מרצון הינו ייחודי ומורכב והטיפול בו דורש ידע מקצועי נרחב, יכולת תכנון וביצוע, חשיבה יצירתית והיכרות מעמיקה עם תחום דיני המיסים בישראל.

צוות רואי החשבון ועורכי הדין של BLOXTAX הינו בעל נסיון עשיר ונרחב, הן בליווי וסיוע למשקיעי קריפטו במקרים של הגשת דוחות מס באיחור (לרבות איחור של מספר שנים), והן במקרים הספציפיים של ליווי וסיוע למשקיעי קריפטו בהגשת בקשות לנוהל גילוי מרצון. הידע, הנסיון והקשרים הייחודיים שצוות BLOXTAX פיתח וטיפח בעקבות ליווי של עשרות אלפי לקוחות בתחום, מאפשר לנו ליישר קו עם רשות המיסים תוך זמן קצר ולהוביל לגביית מס אמת ולתשלום המס המופחת ביותר שניתן לשלם.

נוסיף, כי צוות BLOXTAX יכול לסייע בתשלום חבות המס באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים – אופציה המאפשרת לדלג על הליך אישור הפקדת כספים שמקורם בקריפטו בחשבון הבנק של הלקוח. במילים אחרות, תשלום ישיר מהארנק הדיגיטלי של הלקוח למס הכנסה מבלי לעבור בחשבון הבנק של הלקוח. אפשר לקרוא על כך עוד במאמרים שלנו: תשלום מס באמצעות קריפטו, ו-חזון אחרית הימים? נוהל חדש לתשלום מס על רווחי קריפטו.

משקיעים המעוניינים לפנות לצוות רואי החשבון של BLOXTAX באופן אנונימי, יכולים לעשות זאת באמצעות פניה במייל אנונימי לכתובת: cpa@bloxtax.co.il או באמצעות שליחת הודעת טלגרם אנונימית למשתמש Tbloxtaxcpa.

נדגיש כי רואי החשבון שלנו, כמו כל רואי החשבון, חייבים בסודיות כלפי לקוחותיהם, וזאת מתוקף תפקידם כרואי חשבון, ואסור להם למסור מידע אודות לקוחותיהם לרשויות המס או לכל גורם אחר.

שאלות נפוצות על גילוי מרצון

מה זה גילוי מרצון?

גילוי מרצון הוא נוהל חדש של רשות המיסים אשר מאפשר לנישומים שלא דיווחו למס הכנסה על הכנסות / רווחים להגיש דיווח בדיעבד על הכנסותיהם ובכך להימנע מנקיטת הליך פלילי נגדם בגין אי דיווח למס הכנסה. נזכיר כי אי דיווח על הכנסות / רווחים הוא עבירה פלילית שבגינה ניתן להטיל על הנישום גם עונש מאסר, ונוהל גילוי מרצון מאפשר לנישומים שלא דיווחו להנות מחסינות פלילית בנושא.

מתי כדאי לבצע גילוי מרצון?

נוהל גילוי מרצון הפסיק לפעול בסוף 2019 וכעת (אמצע 2024) חוזר שוב ויהיה ניתן ליישום עד סוף 2025. לוח זמנים מדויק יימסר לכשיפורסם הנוהל החדש. כדאי לבצע גילוי מרצון בחלון הזמן הזה, משום שזוהי הפעם האחרונה שבה רשות המיסים תאפשר ליישם את הנוהל.

מי יכול לבצע גילוי מרצון?

כל רואה חשבון וכל עורך דין שמתמחה במיסוי יכולים ללוות נישומים בהגשת בקשה לנוהל גילוי מרצון וייצוג מול רשויות המס. הן רואי החשבון והן עורכי הדין נושאים בחובת סודיות כלפי לקוחותיהם מתוקף תפקידם ונאסר עליהם למסור מידע כלשהו לצדדים שלישיים, לרבות למס הכנסה.

מהם התנאים לביצוע גילוי מרצון?

כל אדם שלא דיווח למס הכנסה במועד על הכנסות / רווחים מכל מקור שהוא, רשאי להגיש בקשה לנוהל גילוי מרצון, וזאת בכפוף לכך שהבקשה תוגש לפני שרשות המיסים או משטרת ישראל יפתחו בחקירה נגד אותו אדם, שהבקשה אינה נוגעת להכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית, ושמגיש הבקשה לא הגיש כבר בקשה לנוהל גילוי מרצון בעבר. ייתכן שבהמשך תפרסם רשות המיסים תנאי סף נוספים כגון גובה הכנסה או גובה רווח שרק מהם ומעלה ניתן יהיה להגיש בקשה ליישום הנוהל.

כיצד מבצעים גילוי מרצון?

מאחר ומדובר בנוהל שהיישום שלו ייחודי ומורכב והטיפול בו דורש ידע מקצועי נרחב, לרבות היכרות מעמיקה עם תחום דיני המיסים בישראל, חשוב להסתייע בגורם מקצועי מהימן כמו צוות המומחים של BLOXTAX לצורך הגשת הבקשה לנוהל גילוי מרצון.
במסגרת הגשת הבקשה ירוכזו כל המסמכים הנדרשים שעל פיהם יחושב הרווח שצריך להיות מדווח למס הכנסה ושממנו תיגזר חבות המס. כאשר מדובר בהכנסות / רווחים מפעילות במטבעות וירטואליים, צריך יהיה לאסוף מידע על כל הטרנזקציות שהלקוח ביצע בארנקים הדיגיטליים ובזירות המסחר בהם היה פעיל, ובהמשך לערוך דוח רווח והפסד לפעילות הקריפטו שלו.
לאחר איסוף וניתוח כל המידע הרלוונטי תנוסח הבקשה לנוהל גילוי מרצון ותישלח לרשות המיסים.

מה קורה לאחר אישור בקשת נוהל גילוי מרצון?

לאחר העברת הנתונים החשבונאיים לרשות המיסים יתקיימו דיון ומשא ומתן מול הרשות עד לגיבוש ההסכם בין הלקוח למס הכנסה, אשר יתייחס באופן מלא וסופי לכל שנות המס הרלוונטיות עד לשנת המס הנוכחית.

האם נוהל גילוי מרצון מבטיח חנינה מקנסות?

על פי הידוע כרגע (אמצע 2024), נוהל גילוי מרצון יכלול קנסות מובנים, אם כי עדיין לא ידוע מה יהיה גובהם. נזכיר כי תמיד ניתן להכנס למשא ומתן מול מס הכנסה באשר לגובה הקנסות. בנוסף, נזכיר כי חבות המס תישא הפרשי ריבית והצמדה.

האם נוהל גילוי מרצון מבטיח חסיון מוחלט?

הנוהל החדש טרם התפרסם, אך נראה כי הוא אכן יבטיח חסיון מוחלט. כאשר הנוהל הופעל בעבר הוא כלל הגנה פלילית ואף איפשר להגיש את הבקשה באופן אנונימי כאשר שם מגיש הבקשה היה נחשף רק במעמד חתימת ההסכם מול רשות המיסים. זהו חלק מהניסיון של רשות המיסים לתת תמריץ לנישומים (מתן חסינות מהליכים פליליים) בתמורה לכך שרבים מהם ידווחו על ההכנסות / רווחים שלהם.

מה קורה אם לאחר הגשת הבקשה לגילוי מרצון רשות המיסים מגלה כי היה בידה מידע קודם הנוגע לבקשה?

בהנחה שנוהל גילוי מרצון החדש יאפשר הגשת בקשה באופן אנונימי, צפוי להיות תנאי שיבטל את ההסכם בין הנישום לבין רשות המיסים לאחר חשיפת שמו של הנישום. תנאי זה יציין כי במידה ויתברר כי למס הכנסה היה מידע על הנישום עוד בטרם הנישום הגיש בקשה לנוהל גילוי מרצון, הרי שמס הכנסה יוכלו לחזור בהם מההסכם ולבטל אותו. כך היה גם בתקופה הקודמת שבה הופעל הנוהל, אך נדגיש כי בפועל כמעט ולא היו הסכמי גילוי מרצון אשר בוטלו לאחר חשיפת שם הנישום. נדרש מידע מפליל משמעותי ובעל משקל כדי שרשות המיסים תחליט לבטל הסכם ולפתוח בהליך פלילי כנגד נישום אשר דיווח על הכנסותיו במסגרת הנוהל.

לסיכום

נוהל גילוי מרצון מאפשר לנישומים להצהיר בדיעבד על הכנסות / רווחים שלא דווחו ולשלם את חבות המס בגינם מבלי שיינקטו נגדם הליכים פליליים. נוהל זה הופעל עד סוף 2019, אך במאי 2024 הודיעה רשות המיסים כי בכוונתה להפעילו אותו מחדש. הנוהל החדש יפעל עד סוף 2025 וזו תהיה הפעם האחרונה בה נוהל זה מפורסם וניתן ליישום.

נוהל גילוי מרצון יהיה תקף גם במקרים של אי דיווח על רווחים מפעילות בתחום מטבעות הקריפטו ובין השאר יאפשר למשקיעים לשלם את חבות המס בגין פעילות במטבעות דיגיטליים באמצעות חשבון בנק המתנהל בחו"ל.

החזרתו של הנוהל לתוקף מהווה הזדמנות פז עבור כל מי שלא דיווחו למס הכנסה על הכנסותיהם / רווחיהם או מי שהגישו דיווחים חסרים או שקריים, וזאת משום שהנוהל מאפשר להם לפתוח דף חדש מול רשות המיסים ולהנות מחסינות מפני נקיטת הליכים פליליים.

מאחר ומדובר בנוהל שהגשת הבקשה ליישמו הינה מורכבת ודורשת ידע ונסיון נרחבים ומעמיקים, מומלץ לפנות לגורם מקצועי מוסמך אשר מחזיק בידע ובנסיון הרלוונטיים, כמו צוות רואי החשבון ועורכי הדין של BLOXTAX.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
חזון אחרית הימים? נוהל חדש לתשלום מס על רווחי קריפטו
האם תם העידן בו משקיעי קריפטו התקשו לשלם מס על רווחים שהניבה הפעילות שלהם במטבעות דיגיטליים בשל סירוב הבנקים בישראל לקבל כספים שמק...
הכרה בהפסדי קריפטו כתוצאה מגניבות, הונאות ופריצות
פריצות, גניבות והונאות הן עניין שכיח בעולם המטבעות הקריפטוגרפים והן גורמות להפסדים ניכרים למשתמשים ומשקיעים. כדי שמס הכנסה יכיר בה...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם