חוזרים ופרסומים מרשות המיסים - ביטקוין ומטבעות דיגיטליים/ וירטואליים

שתף

crypto-tax-publications-ita-irs.webp
רשות המיסים בישראל מפרסת מעת לעת פרסומים הנוגעים למדינות המיסוי של נכסים וירטואליים (כגון מטבעות קריפטוגרפיים). בפוסט זה ירוכזו הפרסומים ונעדכן אותו מעת לעת.

רשות המיסים בישראל מפרסת מעת לעת פרסומים הנוגעים למדינות המיסוי של נכסים וירטואליים (כגון מטבעות קריפטוגרפיים). בפוסט זה ירוכזו הפרסומים ונעדכן אותו מעת לעת.

11 בינואר 2017:

פרסמה רשות המיסים טיוטת חוזר שעניינו "מיסוי פעילות מטבעות וירטואלים" מתוך מטרה להסדיר את אופן המיסוי. עמדת הרשות הינה כי כלל המטבעות הוירטואלים עונים כל הגדרת "נכס" ומכאן הרווח שנצמח ממכירת המטבע יסווג כהכנסה הונית החייבת במס רווחי הון בשיעור של 25% ליחיד (האמור גורר חובת דיווח לפקיד השומה).

עוד הובהר על ידי הרשות כי יחיד אשר פעילותו ממכירת המטבעות תענה על הגדרת עסק כפי שנקבע בפסיקה ימוסה בשיעור מס שולי (מקסימום של 47% מס ובכפוף לתוספת 3% מס יסף קרי חשיפה ל50% מס) וכן יסווג כעוסק לעניין חוק מע"מ ומכאן שהכנסותיו יהיו חייבות במע"מ.

לינק לפרסום באתר רשות המיסים

1 בינואר 2018:

פרסמה רשות המיסים סדרה של עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017. בין העמדות החדשות אותן מפרסמת הרשות, ניתן למצוא לראשונה עמדה המתייחסת לשימוש במטבעות דיגיטליים (כגון ביטקוין, אתריום וכו'), כאשר הרשות מדגישה שמטבע דיגיטלי אינו מטבע או מטבע חוץ לפי חוק, ולכן, ההפרש בין התמורה במכירה לבין עלות הרכישה לא יחשב כהפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער. ההתייחסות למטבעות הן כאל 'נכס'.

לינק לפרסום באתר רשות המיסים (ע"מ 3 עמדה מספר 32/2017)

17 ינואר 2018:

חוזר בנושא: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים') בחוזר זה רשות המסים מתארת את ההבנה שלה בין מטבעות שהם הליך חוקי (מט"ח – שקל, דולר, וכו') לבין מטבעות דיגיטליים (ביטקוין, קריפטו). עמדת רשות המסים לגבי סיווגם של המטבעות הווירטואליים כנכס.

חוזר זה מגדיר את אמצעי התשלום האלקטרונים השונים (אשר משתמשים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין), ומתאר את העולות אשר מבוצעות איתם – כגון "סחר חליפין" או תשלום על שירותים. הרשות מגדירה את כלל פעולות אלה כעסקאות ברטר (שחלוף) עמדת רשות המיסים היא כי כלל המטבעות הם "נכס". הרשות מבהירה שמיכון שמדובר בנכס, עסקאות שחלוף אינם פטורים מהפרשי הצמדה, כפי שמנוסח בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. בנוסף מוסבר בחוזר שמדובר בנכסים ללא פחת ובטיפול במיסוי בהם נעשה בהתאם להנחיות לטיפול בנכסים לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

לינק לפרסם באתר רשות המיסים

19 בפברואר 2018:

חוזר זה מחדד את ההבחנה של רשות המיסים לגבי עמדתם לסיווג המטבעות הווירטואליים כנכס. עמדת רשות המיסים היא כי כלל המטבעות הם "נכס", והרווח ממכירתם הוא הכנסה החייבת במס רווחי הון בשיעור של 25%. עמדה זו גם גוררת חובת דיווח לפקיד השומה על הפעילות בין אם במסגרת דיווח על רווח הון/פעילות עסקית ובין אם כעמדה חייבת בדיווח במקרים מסוימים. עם זאת חשוב לשים לב שמי שעוסק במכירה או בכריית מטבעות המגיעים לכדי פעילות עסקית יחויב בגין הרווחים שינבעו לו מהפעילות במס שולי אשר בתוספת מס יסף (מס של 3% על הכנסה מעל לכ640 אלף ש"ח) וביטוח לאומי יכול להגיע עד 50% מס. החוזר מבהיר שמי שפעילותו אינה מגיע לכדי הגדרת עסק לא יהיה מחויב במע"מ.

לינק לפרסם באתר רשות המיסים

13 מרץ 2018:

חוזר בנושא ICO ומיסוי מטבעות מבוזרים (חוזר מס' 7/2018 – מס הכנסה בנושא: ICO – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)). החוזר עוסק בנושא המיסוי של אסימונים הניתנים או מתקבלים דרך הנפקה של ICO (הנפקה ראשונית של מטבע דיגיטלי). החוזר מקיף את נושא המיסוי גם מצד החברה המנפיקה וגם מצד המשתמש אשר סוחר/ ממיר או משתמש באסימונים מבוזרים (לא רק ביטקוין). החוזר מציע מספר צורת מיסוי עבור חברות ומספר אפשרויות מיסוי עבור נותני שירותים/ עובדים ומייסדים אשר מקבלים אסימונים (טוקנים) במסדרת ההנפקה (ICO). כיצד יש לתמחר את האסימונים לצורכי מס, מהם אירועי המס הקשורים לשימוש באסימונים אלה ומה הן אפשרויות הדיווח על האסימונים.

שווה לשים לב שמערכת התמחור של BloxTax מופיע בחוזר כמערכת המורשה לתמחר למטרות מס את האסימונים/ טוקנים/ ביטקוין ושאר המטבעות דיגיטליים/ וירטואליים לצורכי מס (ע"מ מספר 6 בחוזר).

לינק לפרסם באתר רשות המיסים

4 יוני 2018:

חוזר זה מחדד את ההבחנה של רשות המיסים לגבי עמדתם לסיווג המטבעות הווירטואליים כנכס. עמדת רשות המיסים היארשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי בנושא "אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים" (או במילים פשוטות, איך להוציא ורשום הכנסות ביטקוין/ קריפטו/ מטבעות וירטואליים). החלטת מיסוי זו נוגעת לנותני שירותים אשר מקבלים את התמורה במטבעות דיגיטליים (קריפטו) ומתייחסת לאופן רישום החשבונית, ואף מאפשרת להכיר בחלק משינויי שער המטבע כהוצאה עסקית לכל דבר (לא כרווח/ הפסד הוני).

מיכון שישנה תנודתיות רבה בשווי המטבעות קריפטוגרפים, רשות המסים, מאשרת לנותני שירותים להכיר בהפסד עסקי של ירידת ערך הקריפטו אם הם יומרו לפיאט (שקל/ אירו/ דולר וכו') בחלון זמן של 15 יום ממעוד קבלת המטבעות הדיגיטליים. אם לא תבוצע המרה, בחלון זמן זה, ושער המטבעות ירד אל מול השקל, ההפסד יהיה הוני בלבד.

לינק לפרסם באתר רשות המיסים

6 יוני 2019:

בתחילת חודש יוני פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע (הוראת ביצוע 006/2019) הנוגעת לשינויים באופן שידור ודיווח דוחות שנתיים ושומות לשנת המס 2018. החשיבות של הוראת הביצוע היא בהתמקדות באופן הגשת הדיווח בצורה נהירה וברורה, כולל הפניית תשומת הלב לשינויים שנערכו בטפסים השונים למטרות הדיווח כך שישקפו את עמדת הרשות בקשר לחובות החלים על המשקיעים במטבעות דיגיטליים. זוהי למעשה הפעם הראשונה שהרשות מפזרת את הערפל וקובעת אופן ברור ואחיד לדיווח בתחום, ולהגשתו.

לפי הרשות, יש לדווח על הפעילות במסגרת הדיווח השנתי בטופס 1301, וכן בטופס רווח הון 1399. במסגרת הוראת הביצוע מפנה הרשות את תשומת הלב להצהרה שהוספה לטופס 1301 החל משנת 2018, בה הנישום מצהיר האם יש לו פעילות במטבעות קריפטוגרפים (ביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים), כאשר המייצגים צרכים לוודא עם הלקוח בעת הכנת הדו"ח האם הצהרה זו תקיפה לגביו. דרך הדיווח הזו מפורטת גם בהוראת הביצוע וגם לנישומים עצמם במסגרת חוברת "דע את זכויותיך" לשנת 2018 שהוציאה הרשות.

בכדי להקל את הדיווח עבור מייצגים קיבלה חברת בלוקסטקס אישור תוכנה להפקת טופס 1399 מרכז עבור מטבעות דיגיטליים/ וירטואלים. האישור מאפשר הפקת דו"ח מרכז ושידרו דרך מערכת השע"מ.

לינק לפרסם באתר רשות המיסים

דצמבר 29 2021:

מס הכנסה פרסם עידכון לעמדות חייבות בדיווח. מדובר על עידכון עמדה 32/2017. העידכון בעצם משריין את עמדת רשות המסים לעניין היות מטבע וירטואלי (קריפטו / ביטקוין או כל נכס וירטואלי אחר) נכס ובעצם מקבע את תפיסת העולם שמעבר בין מטבעות (שיחלוף, מכירה, המרה או העברה) מהווה אירוע מס. בנוסף מס הכנסה מציין שאין מגבלת מינימום ליתרון המס הנובע מאופן התייחסות שונה.

לינק לפרסום באתר רשות המסים (עמדה 91/2021 עמוד 40)

מרץ 13 2022:

מס הכנסה פרסם הבהרות לגבי עמדו בנושא מיסוי NFT. מבחינת מס הכנסה אין חדש מטוקנים מסוג NFT ימוסו בדיוק כמו טוקנים רגילים.

לינק לפרסום באתר רשות המיסים

כתבות נוספות בתחום:

תוכניות באונטי (Bounty) – להרוויח ממציאת חולשות בקוד של פרויקטי קריפטו
תוכניות באונטי בעולם המטבעות הדיגיטליים מציעות למשתמשים פרסים כספיים בתמורה לאיתור פרצות וחולשות בקוד של מוצרים ושירותים רלוונטיים...
עדכון טאפרוט - דברים שכדאי לדעת על שלבי ההתפתחות של ביטקוין
אחד משלבי ההתפתחות המרכזיים של רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הראשון והמוביל בעולם הקריפטו, הוא טאפרוט – העדכון המקיף ש...
מה כדאי לדעת על גשרים בין רשתות בלוקצ'יין
בניגוד לעבר, שבו טרנזקציות במטבע קריפטו מסוים יכולות היו להתבצע אך ורק על גבי רשת הבלוקצ'יין של אותו מטבע, כיום ניתן לבצע טרנזקציו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם